Gustina raspodele

Pod pojmom raspodela odn. vrsta rasporeda ili gustine raspodele se kod brusnih sredstava na podlozi podrazumeva gustina sa kojom se brusna zrna nanose na podlogu. Pri tom se razlikuju 3 vrste raspodele:

Gusta raspodela: podloga je skoro potpuno prekrivena brusnim zrnima. Velika količina vrhova zrna, koji se koriste kod ove raspodele, omogućava veliko skidanje materijala i dug vek trajanja brusnog sredstva. Gusta raspodela je tipična za brusna sredstva koja se koriste pri obradi metala.

Poluotvorena raspodela: podloga je oko 70 - 80% prekrivena brusnim zrnima. Međuprostor između pojedinačnih vrhova zrna omogućava skupljanje i izbacivanje strugotine od brušenja. Poluotvorena raspodela je tipična za meke radne materijale, npr. brušenje lakova, plastičnih materijala i NE-metala.

Otvorena raspodela: podloga je oko 50 - 70% prekrivena brusnim zrnima. Veći prostor struganja između brusnih zrna kod ove raspodele smanjuje zaprljanje i omogućava izbacivanje opiljaka od brušenja iz područja brušenja. Otvorena raspodela se obično koristi kod brusnih sredstava za drvo i druge materijale sa dužim opiljcima, jer bi se brusno sredstvo inače prebrzo zaprljalo.

Osim toga se preko gustine raspodele može uticati na agresivnost i finoću brušene površine.

Pritisak = sila/površina (p = F/A)

se kod brusnog sredstva sa otvorenom raspodelom primenjena sila raspodeljuje na manje vrhova zrna nego kod guste raspodele. Zbog toga zrno dublje prodire i skidanje je veće. S druge strane je pri gustoj raspodeli sa velikim brojem vrhova zrna koji se koriste sila koja deluje na pojedinačno zrno naravno manja; zrno ne prodire toliko duboko i brušena površina je finija.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju