Nerđajući čelik

Nerđajućim čelikom se nazivaju sve vrste čelika koje su dobijene posebnim postupkom kaljenja, koje imaju visok stepen čistoće i ravnomerno reaguju na predviđeni termički tretman. Iz te definicije poizilazi da nerđajući čelici ne moraju biti isključivo legirani odn. visokolegirani čelici. U cilju daljeg razmatranja ćemo se međutim ograničiti na visokolegirane nerđajuće čelike sa sadržajem hroma od najmanje 10,5%.

Podela visokolegiranih čelika

Visokolegirani čelici na osnovu svog sastava mogu da se podele na sledeće grupe:

 • fertitni nerđajući čelici
 • martenzitni nerđajući čelici
 • austenitski nerđajući čelici
 • feritno-austenitski nerđajući čelici (dupleks-čelici)

Fertitni nerđajući čelici

Feritni nerđajući čelici se dele na dve grupe:

 • sa oko 11 do 13% hroma
 • sa oko 17% hroma (Cr)

Čelici sa 10,5 do 13% hroma zbog svog niskog sadržaja hroma mogu da se opišu samo kao koroziono inertni. Oni se primenjuju tamo gde su vek trajanja, bezbednost i mali obim održavanja u prvom planu i gde ne postoje posebni zahtevi što se tiče izgleda. To je na primer slučaj kod proizvodnje kontejnera, vagona i vozila.

Martenzitni nerđajući čelici

Martenzitni nerđajući čelici sa 12 do 18% Cr i udelom ugljenika od preko 0,1%, na temperaturama preko 950 - 1050°C su austenitski. Brzo hlađenje (kaljenje) dovodi do stvaranja martenzitne strukture. Ovakva struktura specijalno u obogaćenom stanju ima visoku čvrstoću, koja se povećava sa rastućim sadržajem ugljenika. Martenzitni nerđajući čelici se na primer koriste za proizvodnju žileta za brijanje, noževa ili makaza.

Austenitski nerđajući čelici

Austenitski nerđajući čelici (takođe: hrom-nikl čelici) sa sadržajem nikla od preko 8% sa stanovišta obradivosti, otpornosti na koroziju i mehaničkih osobina čine najpogodniju kombinaciju za praktičnu primenu. Najvažnije svojstvo ove vrste nerđajućeg čelika je njihova visoka otpornost na koroziju. Iz tog razloga se austenitski čelici koriste u oblastima sa agresivnim medijumima, na primer pri dodiru sa morskom vodom koja sadrži hlorid te u hemijsko industriji i industriji namirnica.

Austenitsko-fertitni nerđajući čelici

Austenitsko-fertitni nerđajući čelici se zbog svoja dva strukturana sastojka često nazivaju i dupleks-čelicima. Visoka rastegljivost uz istovremeno poboljšanje otpornosti na koroziju ove čelike čine specijalno pogodnim za upotrebu u oblasti Off-Shore-tehnike.

Brušenje nerđajućih čelika

Mnoge komponente od nerđajućeg čelika se bruse na kraju procesa obrade. Klingspor u svom asortimanu proizvoda nudi veliki broj brusnih sredstava koja su pogodna specijalno za obradu tog materijala. Uprkos tome kod obrade nerđajućeg čelika treba voditi računa o nekoliko posebnosti tipičnih za materijal, kada na kraju treba da se postigne trajno zadovoljavajući rezultat. Fabrička izvedba površine, tj. valjani, bajcovani i/ili više puta termički obrađeni materijal treba da se izabere tako da početna površina već što je moguće bliže odgovara kasnije željenoj površini. Za otpornost na koroziju obradaka od nerđajućeg čelika već u pripremi za obradu treba imati u vidu da se materijal pravilno skladišti i transportuje.

Pri tom posebno treba izbegavati:

 • Svaku vrstu dodira sa drugim čelicima (čelične četke, čelična užad).
 • Oštećenja površina i ivica, kao i nesta habanja.
 • Skladištenje materijala u područjima obrade ili zajedno sa drugim čelicima (npr. valjani čelik).

U odnosu na otpornost na koroziju osim toga važi: što je finija površina, to je veća otpornost na koroziju.

Brušenje

Postoji mnoštvo parametara koji utiču na hrapavost i izgled brušene površine:

 • Brusilica sa odgovarajućim dodirnim elementima i parametrima obrade (brzine rezanja i pomaka)
 • Primena pomoćnih materijala za brušenje (ulja i emulzije)
 • Kvalitet brusnog sredstva
 • Na temelju ovih graničnih uslova zadatih putem procesa brušenja, može da se da paušalna ocena veze između dobijene površine i korišćenog brusnog sredstva. Da bi se izbegli nesporazumi pri ugovaranju željenih površina, treba pre obrade da se utvrde granični uzorci i vrednosti hrapavosti (Ra).

Brušenje i korozija

Nezavisno od vrste koriošćenog nerđajućeg čelika, pri brušenju nerđajućeg čelika obavezno treba imati u vidu mere navedene u nastavku:

 • Brusne alate nikada nemojte da prvo koristite na normalnom a zatim na nerđajućem čeliku!
 • Prašinu od brušenja obavezno temeljno uklonite sa svih površina!
 • Nikada nemojte da naprskavate površine od nerđajućeg čelika mlazevima užarenih varnica.
 • Temperature obrade moraju da budu tako niske da ne dođe do stvaranja hrom-karbida i time do međukristalne korozije. Ako materijal nabubri, obavezno se mora naknadno obraditi!

Samo tako može da se obezbedi da se pasivni sloj ponovo stvori u obrađenim područjima i da se druge površine ne oštete usled rupičaste ili međukristalne korozije.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju