Broj obrtaja alata

Broj obrtaja opisuje broj obrtaja alata u jedinici vremena i navodi se u obrtajima u sekundi ili u minuti. Kod rotirajućih brusnih tela maksimalno dozvoljen broj obrtaja je važna veličina, koja se dobija iz odgovaraih maksimalnih radnih brzina utvrđenim u odgovarajućim standardima u zavisnosti od prečnika alata i navedena je u obrtajima u minutu (1/min. ili min.-1).

Svi rotirajućioi brusni alati direktno na alatu imaju naštampan ili ugraviran podatak o maksimalnom broju obrtaja sa kojim taj alat sme da radi. Kod asortimana kompanije Klingspor to se odnosi na sledeće grupe proizvoda:

  • Ploča od vlakna, potporni tanjir za fiber-diskove
  • Kronenflex ploče za sečenje i ploče; Kronenflex brusne šolje
  • Lamelasti brusni disk SMT, disk za čišćenje NCD 200
  • Lepazasti brusni, brusne čivije
  • Ploča za grubo čišćenje Power Wheel PW 2000
  • Presovane ploče od pletiva MFW 600
  • Brzo zamenjivi diskovi (potporni tanjir)

  • Dijamantska ploča za sečenje i brusnji tanjir

  • Elastično vezani R-Flex točkići, čivije za brušenje i poliranje, tela za dobijanje mermerne teksture.

  • Glodalo za tvrdi metal

Iz razloga bezbednosti prilikom primene ovih alata ni u kom trenutku ne sme da dođe do prekoračenja maksimalnog broja obrtaja koji je naveden na njima (vidi i maksimalnu radnu brzinu), jer inače usled centrifugalne sile i vibracija može doći do razaranja brusnopgn tela i do teških povreda zbog otpalih delova.

Sa stanovišta primene često nije smisleno da se sa brusnim alatima radi u području njihovog maksimalno dozvoljenog broja obrtaja, jer pri tom može doći npr. do povećane istrošenosti ili do generisanja visoke temperature. Zbog toga Klingspor kod nekih brusnih tela (npr. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) pored podatka o maksimalno dozvoljenom broju obrtaja na etiketi ima dodatni podatak o preporučenom broju obrtaja. Prilikom rada sa tim preporučenim brojem obrtaja korisnik brusnim alatom postiže optimalan rezultat u pogledu učinka brušenja, istrošenosti i veka upotrebe.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju