Opšti uslovi prodaje i isporuke

Opšti uslovi prodaje i isporuke

Svi dogovori napravljeni u medjusobnim poslovnim transakcijama biti će jedino validni ako su potvrđeni pismeno.

Ponude i Narudžbe

Opšti uslovi prodaje i isporuke predočeni u ovoj formi biti će sastavna komponenta naših ponuda i potvrda narudžbi i kupac davanjem narudžbe izričito prihvata ove opšte oslove prodaje isporuke. Ako su uslovi pod kojima kupac kupuje u suprotnosti sa uslovima prodavca, isti ne obavezuju prodavca, čak ni onda ako se na njima temelji narudžba i ako prodavac njihovom sadržaju nije izričito prigovorio. Oni će takođe biti sastavni deo i naših narudžbi. Rok prigovora na naše uslove iznosi sedam dana. Prigovori moraju biti predočeni u pismenoj formi; Narudžba će biti prihvaćena kada mi imamo potvrdu u pismenoj formi i/ili kada je isporučimo. Artikli koji se isporučuju će biti naznačeni u našoj potvrdi narudžbe. Odstupanja od dimenzija, težina, dizajna i specifikacija prikazanih u brošurama i katalozi-ma su dopušteni ako su to prelazna izdanja iz sadržaja naše dokumentaci-je. Mi zadržavamo pravo odsupanja od količina narudžbe zbog razloga proisteklih iz proizvodnje i pakovanja.

Cene

Naše cene navedene u katalozima nisu obavezujuće. Računi se ispostavljaju na temelju cena važećih na dan otpreme sa skladišta. Važeći zakonski PDV će biti dodat na cene. Na glavnicu će biti dodati dodatni troškovi za posebne usluge, ubrzana isporuka ili slično, čak iako je predviđena besplatna dostava. U slučaju promena bitnih elemenata kalkulacije cena, kao što su promena troškova materijala, energije, prevoza, poreza, taksi ili ostalih javnih davanja itd., mi smo ovlašćeni povećati cene i onda kada su iste fiksno ugovorene, i to srazmerno dodatnim opterećenjima. Minimalna vrednost narudžbe u Srbiji iznosi 1.000 RSD. Naručena roba u vrednosti od minimalno 5.000 RSD biti će dopremljena bez plaćanja putnih troškova do krajnje stanice. Narudžbe manje od 5.000 RSD biti će fakturisane zajedno sa troškovima transporta u nalogu prevoznika. Minimalna vrednost narudžbe za izvoz iznosi 300,00 EUR. Narudžbe u vrednosti iznad 500,00 EUR mi ćemo dostaviti bez naknade do najbliže carinske ispostave.

Pakovanje, Otprema i Rizik transporta

Ako ne postoje specijalni zahtevi mi ćemo biti slobodni da odaberemo način transporta. Pošiljalac se oslobađa rizika (i u slučaju kada na sebe preuzme obavezu dostave robe do kupca) kada robu preuzme transportna kompanija.

Uslovi i pojmovi plaćanja

Uslovi plaćanja će biti dogovoreni direktno sa kupcem i zahtevaće pismenu potvrdu da bi bili validni. Plaćanje je pravovremeno ako je uplata pristigla prodavcu najkasnije poslednjeg dana roka plaćanja. Datum računa smatra se danom isporuke, ako nije drugačije navedeno. U slučaju zakašnjenja kupca sa plaćanjem ili u slučaju našeg saznanja da kupcu preti stečaj, sudsko ili vansudsko poravnanje odnosno da je zbog protestiranja menica, tužbi itd. njegovo imovinsko stanje nesigurno, kupoprodajna cena dospeva odmah, pa i onda kada su ugovoreni drugačiji uslovi plaćanja. Kašnjenje sa plaćanjem daće nam za pravo da obračunamo zakonsku zateznu kamatu a ako je šteta za nas veća od obračunate kamate kupac je dužan da plati iznos cene proizvoda na dan plaćanja, odnosno da nadoknadi celokupnu štetu kao i neostvarenu dobit.. U slučaju da kupac ne plati svoje obaveze ili ih ne plati u roku, imamo pravo da izmenimo uslove prodaje i isporuke ili da raskinemo ugovor u potpunosti ili delimično a takodje i obustaviti tekuće narudžbe sve do plaćanja dospelog duga kupca. Eventualni troškovi koji nastanu zbog obustave tekućih narudžbi idu na teret kupca. Osim toga, ako je dugovanje značajno, dat će nam za pravo da zahtevamo prinudnu naplatu od dužnika, bilo u robi ili u novcu. Zadržavanje novca, u svrhu nadoknade potraživanja sa kojima se mi ne slažemo, nije moguće.

Zadržavanje svojine

Roba će ostati naša svojina sve dok se ne izmire sva potraživanja na koja mi polažemo pravo. Pre toga vremena nikakvo novo zaduživanje neće biti dozvoljeno. U slučaju daljne prodaje isporučene robe kupac prima kupoprodajnu cenu u naše ime kao naš zastupnik. Nije dopušteno davanje u zalog ili na ime osiguranja predmeta, nad kojim je zadržano pravo naše svojine. O zahvatima trećih, kao npr. plenidbi, kupac nas mora odmah obavestiti. Naplativost će i dalje predstavljati zadatak za nas sve dok se ne ostvare naplata od kupaca.. Kupac je dužan da nas obavesti o kašnjenju.

Krajnji rokovi isporuke

Dogovoreni krajnji rok isporuke se smatra samo kao približan krajnji rok. Isti počinje da teče onog dana kada i sporazum izmedju nas i kupca koji se odnosi na porudžbinu, uključujući sve tehničke pojedinosti, bude stavljen na raspolaganje u pismenoj formi. Krajnji rok isporuke će biti produžen u svim slučajevima više sile kao i u drugim nepredviđenim okolnostima, koje su van našeg uticaja: havarije, štrajkovi, zatvaranje fabrika zbog štrajkova, prekidi dovoda energije, bez obzira da li je do njih došlo u našim prostorijama ili u prostorijama našeg podliferanta/isporučioca. U takvim slučajevi-ma kupac može raskinuti ugovor sa prihvatljivim rokom, ipak zahtev za nadoknadu se izričito isključuje.

Odgovornost za nedostatke

Manji nedostaci u boji, izgledu i veličini robe ne mogu biti osnov za reklamaciju. Primalac robe mora dati prigovor na vidljive, prepoznatljive nedostatke u roku od deset dana od prijema robe. Ako kupac utvrdi da postoje latentni nedostaci ili proizvod nije usklađen sa opisom, onda nas u takvim slučajevima mora odmah obavestiti. U svim slučajevima opravdanog obaveštenja o nedostatku, obavezujemo se da izvršimo zamenu isporuke ili da otklonimo nedostatke u našoj fabrici sa isključenjem daljih zahteva od strane kupca za isplatu/isporuku U slučajevima gde je zamenu isporuke ili otklajanje nedostataka nemoguće izvesti u prihvatljivom roku, zadržavamo alternativno pravo da smanjimo nabavnu cenu ili da se povučemo iz ugovora.

Obaveze, zahtev za nadoknadu

Prihvatamo samo odgovornost za štete bez obzira na vrstu, ako je do istih došlo našom greškom sa predumišljajem ili iz opšte nemarnosti. Isto se odnosi na zahteve za nadoknadu zbog nemogućnosti isporuke, kašnjenja, kršenja zakona, dugovanja pre izvršenog plaćanja i neovlašćenih radnji. Ne prihvatamo odgovornost za primenu ili vrstu primene brusnih alata isporučenih posle dostavljanja ponude, informativne literature, cenovnika ili isporuke abraziva ili konsultacija sa kupčevom službom, osim ako isto nije izričito odobreno u pismenoj formi. U svakom slučaju kupac mora da se uveri o pogodnosti brusnog alata koji je isporučen za svhu za koju je namenjen. Ugovorni partner se obavezuje kod prenošenja ili dalje prodaje proizvoda do krajnjeg korisnika da naznači odgovarajuću primenu proizvoda i da upozori na posledice nepravilnog korišćenja. Izuzeće iz obaveza ili ograničenje obaveza se ne primenjuje u slučajevima, u kojima se odgovornost, u skladu sa propisima za odgovornost za defekt kod isporučenog proizvoda, prihvata kod oštećenja lica i svojine nastalih kod privatno korišćenih proizvoda.

Mesto izvršenja, mesto sudske nadležnosti

Mesto izvršenja je Beograd. Mesto sudske nadležnosti za sporove sa registrovanim trgovcima i svim licima sa sličnim statusom prema zakonu za regulisanje prava, opštih uslova trgovine ili pravnih lica su odgovorni sud za direkciju naše kompanije. Ipak, zadržavamo pravo da podignemo optužnicu u mestu direkcije kupca. KLINGSPOR Beograd.

Primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima i ostali propisi Republike Srbije.

Beograd 2014

Mi nismo odgovorni za štamparske greške.