Klingspor kodeks ponašanja

Ovaj kodeks ponašanja opisuje na koncizan i pregledan način osnovni sistem vrednosti firme Klingspor. Ako nekada niste sigurni kako se treba ponašati u određenoj situaciji, onda će vam ovaj kodeks ponašanja pomoći da pronađete odgovarajući postupak.

O nama

Klingspor je porodično preduzeće sa preko 120 godina tradicije. Osnovana u Nemačkoj, grupacija Klingspor danas obuhvata više od 35 kompanija na svim kontinentima.

Važna osnova za ovaj uspeh je naša korporativna kultura, koja se zasniva na sledećim temeljnim principima:

  • integritetu našeg postupanja
  • održivosti našeg rasta
  • kvalitetu i bezbednosti naših proizvoda
  • podsticanju inovacija

 

Integritet našeg postupanja

Integritet i fer odnos određuju našu poslovnu politiku i i naše ponašanje. To za svakog zaposlenog širom sveta znači da se u slučaju sumnje uvek može pridržavati sledećeg načela:

"Klingspor od zaposlenog pa do generalnog direktora uvek očekuje pošteno i dosledno ponašanje; kako interno, tako i eksterno!"

Poštovanje zakona

Za nas se podrazumevamo da se pridržavamo lokalno važećih zakona, kao i svih internih smernica i uputstava. Poslovni uspeh firme Klingspor moguć je samo u fer tržišnoj utakmici. Zbog toga izbegavamo svaki oblik nepoštenog ponašanja u tržišnoj utakmici, naročito dogovore sa klijentima, dobavljačima ili konkurentima koji bi narušavali tržišnu utakmicu, kao i bilo kakva kršenja antikartelskih zakona. Zbog zakona, koji su često uopšteno postavljeni, naročito u komunikaciji sa konkurentima, a posebno u udruženjima, mora da se vodi računa da se kartelski relevantne informacije ne razmene nenamerno. 

Nema diskriminacije

Mi ne tolerišemo bilo koji oblik diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, pola, kulture, rase, starosti, invaliditeta, verskih uverenja ili seksualne orijentacije. Svaki oblik seksualnog uznemiravanja ili mobinga unutar grupacije Klingspor je zabranjen.

Odgovorno postupanje sa imovinom preduzeća

IImovinu kompanije Klingspor tretiramo odgovorno kao da je naša vlastita, ali je ne koristimo u privatne svrhe, niti je stavljamo na raspolaganje trećim licima. Izuzeci od ovog principa zahtevaju prethodnu izričitu dozvolu pretpostavljenog. Na isti način se interne informacije kompanije, posebno sve radne i poslovne tajne, mogu koristiti, čuvati ili umnožavati samo u svrhu pravilnog obavljanja posla.

Izbegavanje sukoba interesa

Sukobi interesa redovno dovode do rizika za kompaniju i često dovode zaposlene koji su pogođeni time u ličnu situaciju koja otežava donošenje ispravne odluke ili stvara privid da je ugroženo ispravno ponašanje u interesu kompanije. Stoga želimo da unapred sprečimo sukob interesa koliko je to moguće. Kao zaposleni u kompaniji Klingspor, zbog toga se ne bavimo nikakvom sekundarnom delatnošću kod konkurenata, kupaca ili dobavljača i ne učestvujemo u njima finansijski (osim ako se ne radi o društvu registrovanom na berzi ili ako postoji odobrenje pretpostavljenog).

Kao opšte pravilo važi da se porodični, lični ili finansijski odnosi koji mogu negativno uticati na objektivno donošenje odluka u određenoj situaciji, moraju prijaviti pretpostavljenom kako bi ovaj odlučio kako treba nastaviti u tom slučaju.

Tokom svakodnevnog radnog vremena, svaki zaposleni koristi svu svoju radnu snagu u interesu kompanije, što znači da se ne mogu obavljati dodatni poslovi za druge poslodavce niti bilo kakve privatne aktivnosti.

Bez korupcije

U grupaciji Klingspor ne prihvatamo nikakvu korupciju. Detalji i uputstva za postupanje u vezi sa temom korupcije mogu se pronaći u našoj smernici protiv korupcije koja je obavezujuća u čitavoj grupaciji Klingspor.

Čak i relativno mali lokalni slučajevi korupcije, pored lokalnih pravnih posledica, mogu imati dalekosežne negativne posledice za čitavu grupaciju, jer ugled kompanije Klingspor može biti narušen širom sveta i zato što bi npr. veliki međunarodni klijenti odmah prekinuli saradnju. Zbog toga su svi zaposleni i menadžeri u grupaciji Klingspor pozvani da preduzmu hitne i odlučne mere protiv bilo kakvog incidenta korupcije i prekinu odnose sa korumpiranim poslovnim partnerima.

U vezi sa pitanjem korupcije važi i to da mi u kompaniji Klingspor na osnovu našeg odgovarajućeg položaja/funkcije, ne smemo da zatražimo od drugog kolege, a naročito od zaposlenog koji nam je podređen, da nam vrši privatne usluge ili da nam privatno prepusti robu, koju inače redovnim putem ne bismo dobili.

Informaciono-tehnička bezbednost

Kao zaposleni u Klingspor-u, posvećeni smo poštovanju mera predostrožnosti i uputstava koje donosi odeljenje za informacione tehnologije u sedištu Haiger-a kako bi se sprečio gubitak podataka i obezbedila zaštita od kibernetičkog kriminala.

Kada koristimo uređaje u poslu, uvek vodimo računa o odgovornoj upotrebi, da bi se izbegli gubici ili oštećenja datoteka i IT sistema. Pored opštih mera predostrožnosti, ovo takođe uključuje, ako je moguće, da se na prenosnim uređajima uvek čuvaju samo podaci koji su stvarno potrebni i da se stari podaci koji više nisu potrebni, brišu.

Pridržavamo se zakona o zaštiti podataka, kako u pogledu ličnih podataka zaposlenih tako i pogledu rukovanja podacima trećih strana, kao što su npr. klijenti i dobavljači.

Održivost našeg rasta

Naš rast je održiv kako u smislu našeg poslovanja, tako i u pogledu naših zaposlenih i lokacija.

Odnos prema poslovnim partnerima

Održivi rast može se postići samo ako shvatimo kako se osvajaju novi kupci i izgradimo dugoročnu vezu sa postojećim klijentima u svrhu zajedničkog uspeha. Da bi ovo uspelo, trajno uspešno snabdevanje naših klijenata u svim većim i manjim procesima u celoj grupaciji Klingspor uvek mora da bude u žiži. Takođe, svaki zaposleni u odeljenjima bez kontakta sa klijentima mora uvek biti svestan da on posredno predstavlja kariku u lancu snabdevanja naših klijenata. Zbog toga se koncept usluge za klijenta odnosi ne samo na spoljašnje već i na interne klijente unutar grupacije Klingspor ili između odeljenja.

Slušamo naše klijente i dajemo im jasne i razumljive odgovore. Mi u najkraćem roku reagujemo na upite i razvijamo proaktivna rešenja. Pouzdano brinemo o našim klijentima i ispunjavamo obećanja. Kod novih izazova uvek se trudimo da pronađemo konstruktivno rešenje zaklijenta i za Klingspor.

Takođe je naš cilj da se uspostavi dugoročno partnerstvo sa proverenim dobavljačima. Važna nam je uvek konstruktivna i profesionalna implementacija zajedničkih sporazuma i zajednička, konstruktivna potraga za novim rešenjima. Kao i sa našim klijentima, komunikacija sa dobavljačima uvek treba da bude jasna, obavezujuća i fokusirana na blagovremenu obradu otvorenih pitanja.

Saradnja unutar grupacije grupacije Klingspor

Uvereni smo da su ravni nivoi hijerarhije, direktan pristup zaposlenih svojim supervizorima u svakom trenutku i dugoročna lojalnost proverenih radnika suštinski preduslovi za dugoročni uspeh i da mogu odmah da reaguju na promenjene zahteve. 

Sarađujemo na konstruktivan način, uz poštovanje i poverenje. Ne samo da odmah reagujemo na pitanja kolega, već takođe moramo da međusobno komuniciramo otvoreno i iskreno kako bismo analizirali i rešavali probleme.

Mi kao zaposleni kompanije Klingspor delujemo i odlučujemo na fokusiran i odgovoran način. Svesni smo da kolege i pretpostavljeni zavise od toga da mi ispravno, blagovremeno i pouzdano obavljamo naše zadatke.

Uspešnu kulturu inovacija i odgovoran međusobni odnos, za nas takođe čini odgovoran odnos prema neuspesima, ako razumno osmišljena i dobro sprovedena mera u nekom trenutku bude neuspešna.

Ne samo u zemljama i regionima u kojima je zabranjena konzumacija alkohola, važi načelo da u toku radnog vremena ne sme da se konzumira alkohol itd.

U kontekstu poslovnih ručkova i sličnih događaja, takođe treba voditi računa o odgovarajućim ograničenjima.

Nastup u poslovnoj svakodnevnici

Naš nastup prema poslovnim partnerima, kolegama i zaposlenima je uvek ljubazan i korektan. Svesni smo da naš spoljašnji izgled i nastup u pogledu reči i dela uvek oblikuju sliku o nama i Klingspor-u, i stoga se uvek trudimo da nastupamo profesionalno, što odražava vrednosti opisane u ovom Kodeksu ponašanja.

Radni standardi

U kompaniji Klingspor vodimo računa o tome da se rizici za ljude i opterećenja za životnu sredinu izbegavaju odn. smanjuju koliko je to moguće, i da se resursi koriste na štedljiv način. Bezbednost kod nas ima najviši prioritet, što znači da su svi naši proizvodi u skladu sa nemačkim i međunarodnim bezbednosnim standardima. Međutim, za nas to znači da se standardi bezbednosti i zaštite životne sredine poštuju na svim našim lokacijama, a posebno u našim fabrikama, kako bi se izbegle opasnosti po naše zaposlene.

Klingspor odbacuje sve oblike dečijeg rada i prisilnog rada i ne prihvata ih ni kod poslovnih partnera. Shodno tome, Klingspor podržava i izjave koje se temelje na osnovnim standardima rada Međunarodne organizacije rada (ILO).

Kvalitet i bezbednost naših proizvoda

Klingspor je kvalitetan ponuđač abraziva. Osvajamo naše klijente visokokvalitetnim proizvodima i našim visokim stepenom korisničkog servisa.

Kvalitet naših proizvoda garantovan je našim specifičnim proizvodnim standardom i ne zavisi od lokacije. Zato se uvek pridržavamo utvrđenih proizvodnih procesa na pojedinačnim proizvodnim i konfekcijskim lokacijama. Poboljšanje i dalji razvoj naših proizvodnih procesa na taj način istovremeno obezbeđuju kvalitet naših proizvoda.

Bezbednost korisnika je neophodan uslov za sve naše proizvode i proizvodne tehnologije. Stoga pridajemo veliki značaj našem članstvu u Organizaciji za bezbednost abrazivnih alata (oSa) i pozdravljamo pristupanje svih ostalih proizvođača abraziva organizaciji oSa.

Kultura inovacija

U svojoj istoriji koja traje duže od 100 godina, naša grupa preduzeća postala je jedan od vodećih proizvođača abraziva sa više od 35 kompanija širom sveta, jer se odlikuje preduzetničkim duhom koji ima za cilj da obezbedi stabilan i održiv razvoj grupe.

Ovo zahteva inovativno razmišljanje i delovanje na svim nivoima kompanije. Ovo uključuje i našu spremnost da konstruktivno ispitujemo postojeće i otvorenost da brzo i aktivno podstičemo smislene promene.

Ova kultura inovacija nam omogućava da obezbedimo pouzdane proizvode i rešenja koja zadovoljavaju potrebe naših klijenata u kontekstu ponekad brzih promena tržišta i stalnog tehničkog napretka.

Kršenje kodeksa ponašanja

Ako primetite da zaposleni krše ovaj Kodeks ponašanja, onda prvo, ako je moguće, ljubazno ukažite svom kolegi na to. Ukoliko se takvo kršenje ponovi ili ako postoji namerno kršenje, onda se obratite vašem pretpostavljenom, lokalnom menadžeru, poslovnom rukovodstvu MKG ili povereniku za usklađenost sa pravilima. Ako ovo u izuzetnom slučaju nije moguće iz ličnih razloga, molimo Vas da koristite ombudsmanski postupak.

Ombudsmanski postupak

U interesu je kompanije Klingspor i svakog zaposlenog da reši postojeće probleme i koriguje nepravilnu poslovnu praksu. Prema tome, kršenje kodeksa ponašanja treba otvoreno i direktno adresirati i rešavati. Ako iz posebnih razloga zaposleni nije u mogućnosti da otvoreno govori o situaciji, svi zaposleni u grupaciji Klingspor mogu kontaktirati ombudsmana na poverljiv i anoniman način kako bi skrenuli pažnju na nepravilnu poslovnu praksu i probleme, bez straha od bilo kakvih posledica po sebe. Ombudsmanski postupak ne sme biti zloupotrebljen za rešavanje svakodnevnih nesuglasica između zaposlenog i pretpostavljenog.

Kontakt sa ombudsmanom je moguć putem e-pošte ili telefona. Kontakt: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Rukovodstvo svake Klingspor kompanije mora obezbediti da svi zaposleni budu upoznati sa ulogom ombudsmana, kao i sa njihovim aktuerlnim podacima za kontakt.

Stanje: 09.11.2018