PS 18 E Diskovi sa papirnom podlogom za Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga E-papir
Materijali
Drvo
Prednosti: Specijalan proizvod za drvnoprera|iva~ku industriju naro~ito pogodan za drvo bogato smolom i mekano drvo